Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


   

BRATISLAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA PRÁVA ako prvá súkromná vysoká škola právnického zamerania na území Slovenskej republiky pôsobí na základe štátneho súhlasu udeleného Uznesením vlády SR č.725/2004 dňa 14.júla 2004. Od akademického roku 2004/2005 uskutočňuje vysokoškolské vzdelávanie v študijnom odbore právo v rámci 3-ročného bakalárskeho a naň nadväzujúceho 2-ročného magisterského študijného programu.


Na základe priznaných práv je Bratislavská vysoká škola práva oprávnená :

  • uskutočňovať bakalársky študijný program (študijný program prvého stupňa) a udeľovať jeho absolventom akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc."),
  • uskutočňovať magisterský študijný program (študijný program druhého stupňa) a udeľovať jeho absolventom akademický titul "magister" (v skratke "Mgr."),
  • uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore "právo" a po ich vykonaní udeľovať akademický titul "doktor práv" (v skratke "JUDr.").

Po roku existencie Bratislavskej vysokej školy práva zakladateľ vysokej školy - Bratislavská akademická spoločnosť, n.o., rozšíril ponuku vysokoškolského vzdelávania aj na oblasť ekonomického zamerania, a to na základe schválenia príslušných študijných odborov Akreditačnou komisiou vlády SR a priznania príslušných práv Ministerstvom školstva SR dňa 28.júna 2005. Počnúc akademickým rokom 2005/2006 vysoká škola poskytuje nasledovné študijné programy v akreditovaných študijných odboroch, v rámci novozriadenej Fakulty ekonómie a podnikania :

  • bakalársky študijný program "Ekonomika a manažment podnikania" v akreditovanom študijnom odbore ekonomika a manažment podniku
  • nadväzujúci inžiniersky študijný program "Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania" v akreditovanom študijnom odbore medzinárodné podnikanie.

Bratislavská vysoká škola práva získala v decembri 2005 Európsku chartu vysokých škôl ERASMUS, na základe ktorej sa BVŠP ako jediná slovenská vysoká škola dostala do zoznamu 35 európskych univerzít, ktoré už spomínanú chartu vlastnia. Kolégium rektora schválilo dňa 17. januára 2006 podpísanie dohody o spolupráci s 15 takýmito univerzitami (Hannover, Viedeň, Praha, Leuven, Gröningen, Kodaň, Durham, Fribourg, Nothingham, Southampton, Le Havre, Madrid, Rím, Linz, Heidelberg). Predstavitelia BVŠP už predmetné zmluvy o spolupráci podpísali v roku 2006 s univerzitami v Madride, Le Havre, na Islande a Hannoveri.


V rámci programu ERASMUS/SOCRATES absolvuje 13 študentov Fakulty práva BVŠP študijné pobyty počas zimného semestra akademického roku 2006/2007 na 6 zahraničných univerzitách (Freiburg, Hannover, Viedeň, Le Havre, Leipzig, Rejkjavik).


Bratislavská vysoká škola práva podpísala v r. 2005 Zmluvu o spolupráci s Univerzitou pre ďalšie vzdelávanie v Kremsi (Rakúsko) a so Západomoravskou vysokou školou v Trebíči (Česká republika).

V roku 2006 podpísala BVŠP Zmluvu o spolupráci s vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a s viedenskou súkromnou univerzitou Management - Seminar Sales - Manager Akademie Betriebs GmbH.

 
Reklama