Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Charakteristika

Fakulta ekonómie a podnikania vznikla v roku 2005 v rámci súkromnej Bratislavskej vysokej školy práva (ďalej len BVŠP), založenej Bratislavskou akademickou spoločnosťou, n.o..

Fakulta ekonómie a podnikania (ďalej len FEP) od akademického roka 2005-2006 zabezpečuje úplne vysokoškolské vzdelávanie, po ukončení ktorého úspešný absolvent získa vysokoškolský diplom a titul inžinier (Ing). Od akademického roka 2006-2007 fakulta zabezpečuje aj doktorandské štúdium, ktorého absolventi získajú akademický titul "doktor" ("philosophiae doctor", v skratke "PhD").

V súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky fakulta v súčasnosti zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie

  • na 1. stupni - v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku akreditovaným bakalárskym študijným programom "Ekonomika a manažment podnikania";
  • na 2. stupni - v študijnom odbore 3.3.18 Medzinárodné podnikanie akreditovaným inžinierskym študijným programom "Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania";
  • na 3. stupni - v študijnom odbore 3.3.18 Medzinárodné podnikanie akreditovaným doktorandským študijným programom "Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania".

Fakulta pri plnení svojho poslania vychádza zo súčasných i perspektívnych trendov rozvoja ekonomiky v Slovenskej republike a vo svete. Poskytuje svojim absolventom kvalitné ekonomické vzdelanie a pripravuje ich na pôsobenie predovšetkým v oblastiach podnikania, manažmentu, obchodu a marketingu.

Pôsobenie fakulty významne ovplyvňuje medzinárodná spolupráca so známymi profesormi, docentmi a odborníkmi z hospodárskej praxe zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Nemecka a Ruskej federácieFakulta v rámci komplexnej akreditácia aktualizovala študijné programy s cieľom priblížiť obsahovú a metodickú stránku výučby čo najviac študijným podmienkam na prestížnych vysokých školách ekonomického zamerania vo svete. Študijné programy boli upravené tak, aby sa zvýšila kvalita vzdelávania a atraktivita štúdia na fakulte aj pre zahraničných študentov. Uskutočnené zmeny vychádzajú v ústrety predovšetkým tým študentom, ktorí sa chcú pri štúdiu problematiky podnikania venovať hlbším súvislostiam ekonomických javov a procesov. Do výučby bolo zaradených niekoľko nových kvantitatívne a exaktne orientovaných ekonomických disciplín. Uskutočnené zmeny zároveň poskytujú dostatok príležitosti aj tým študentom, ktorí z hľadiska svojich perspektív dávajú prednosť formovaniu manažérskych schopností a zručností, zvládnutiu činnosti spojených s pôsobením podnikateľských subjektov na domácom a medzinárodnom trhu. Otvorené študijné programy ponúkajú dostatok voliteľných a výberových predmetov, prostredníctvom ktorých si študenti osvojujú potrebné vedomosti a schopnosti v oblasti organizácie činnosti podnikov alebo vedenia ľudí.

V cudzojazyčnom vzdelávaní ponúka študentom bakalárskeho štúdia samostatný štvorsemestrálny program „Ekonomická komunikácia v cudzom jazyku“. V priebehu inžinierskeho štúdia sa rozširuje výučba o druhý svetový jazyk. Študenti sa môžu rozhodnúť alternatívne buď pre štvorsemestrálne štúdium ekonomickej komunikácie v druhom cudzom jazyku, alebo dvojsemestrálne štúdium v predmete zameranom na získanie všeobecnej jazykovej kompetencie. Cieľom výučby je dosiahnutie požadovaných európskych štandardov C1 a B2.

V doktorandskom štúdiu sa uskutočnili zmeny so zámerom účinnejšie zapojiť doktorandov do participácie na výskumnej činnosti fakulty. Dôraz kladie na rozvoj analytických schopností študentov a prácu s rozsiahlymi údajovými súbormi, na schopnosť zberu primárnych údajov, na ich exaktné spracovávanie a odvodzovanie relevantných záverov o ich vlastnostiach.

 
Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta ekonómie a podnikania
 
Reklama