Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


Charakteristika

Fakulta masmédií je novou fakultou súkromnej Bratislavskej vysokej školy práva v Bratislave, ktorá rozširuje jej ponuku právnického, ekonomického a informatického vzdelávania o štúdium masmédií a marketingu. Fakulta bola zriadená po tom, čo Akreditačná komisia SR v apríli 2007 priznala škole právo uskutočňovať bakalársky študijný program mediálna komunikácia a magisterské študijné programy masmediálna komunikácia a marketingová komunikácia v rámci študijného odboru masmediálne štúdiá a minister školstva SR ich v júni 2007 svojím podpisom schválil.

Cieľom Fakulty masmédií, ako súčasti na Slovensku pravdepodobne najmodernejšie a technologicky špičkovo vybavenej Bratislavskej vysokej školy práva, je uspokojiť spoločenskú objednávku v oblasti vzdelávania pracovníkov médií a príbuzných, s médiami súvisiacich profesií. Táto spoločenská objednávka vyplýva zo skutočnosti, že vplyvom ekonomických a najmä technologických faktorov sa sektor masmédií a marketingu v posledných rokoch výrazne zmenil, čo nezostalo bez vplyvu na štruktúru a kvalitu jeho ľudských zdrojov. Požiadavky na jeho pracovníkov sa výrazne menia, namiesto klasicky štruktúrovanej novinárskej profesie s tlačovými, rozhlasovými a televíznymi novinármi vzniká multimediálne novinárstvo s nárokmi zvládať všetky nové informačné a komunikačné technológie. Navyše popri novinároch sa v médiách, ale aj mimo nich, uplatňujú nové mediálne profesie - hovorcovia politických strán a rôznych verejných i súkromných inštitúcií, tlačoví tajomníci, pracovníci public relations, ako aj početných mediálnych a reklamných agentúr. Dnes masmédiá predstavujú významný ekonomický sektor so širokou škálou profesií, ktoré si vyžadujú náležitú vysokoškolskú prípravu. Osobitnú pozornosť si v tejto príprave zasluhujú riadiaci pracovníci týchto podnikov, pre prípravu ktorých zatiaľ na Slovensku neexistovala žiadna takto orientovaná vzdelávacia inštitúcia.

Fakulta masmédií s ohľadom na požiadavky doby systémovo a cielene pripravuje študentov na profesionálne pôsobenie v mediálnej a marketingovej oblasti a v manažmente podnikov pôsobiacich v tomto sektore. Ako fakulta súkromnej vysokej školy je jedinou tohto druhu na Slovensku. Vo vyučovacom procese kladie dôraz na výchovu integrovane kultivovaného profesionála, pripraveného zvládať hodnotové, kreatívne i technologické úlohy printovej, elektronickej, internetovej, multimediálnej, marketingovej, reklamnej a manažérskej praxe.

V súlade so svojím poslaním a prostredníctvom svojich študijných programov, organizačnou štruktúrou, personálnym, priestorovým a technickým zabezpečením Fakulta masmédií ponúka:

  • orientáciu na kvalitu a nie na kvantitu;
  • väčší dôraz na manažment a ekonomiku mediálnych a marketingových podnikov;
  • exkluzivitu v podobe nadštandardných učebných plánov, výbere profesorov, docentov a ostatných vyučujúcich zo Slovenska, ale aj zahraničia - Česka, Rakúska, Nemecka a Ruskej federácie;
  • flexibilitu, ktorá umožní študentom formovať sa podľa aktuálnych potrieb praxe;
  • najmodernejšie formy vzdelávania najmä zásluhou využitia modernej informačnej a komunikačnej technológie;
  • orientáciu na vzájomné prepojenie teórie a praxe, najmä vytvorením možností praktických cvičení v štúdiách vybavených najmodernejšou technikou;
  • výbornú materiálnu, technickú a personálnu vybavenosť, vyplývajúcu z možnosti využitia kapacít už fungujúcich fakúlt BVŠP, ako aj z pripravovanej výstavby novej budovy, ktorá už v projektovej fáze počíta s budovaním moderných printových, rozhlasových, televíznych a multimediálnych štúdií;
  • zabezpečenie komplexnej prípravy pre širšiu škálu novinárskych, mediálnych a príbuzných profesií s anticipáciou požiadaviek perspektívneho multimediálneho novinárstva.

K realizácii tejto ponuky prispievajú možnosti BVŠP s jej fakultami, nakoľko vzájomným prepojením štúdia médií a marketingu so štúdiom práva, ekonómie a informatiky sa dá reagovať na výzvy, ktoré pre tieto oblasti prináša súčasná doba, ale aj tie, ktoré prinesie najbližšia budúcnosť.

 
Fakulta masmédií
Fakulta masmédií
Fakulta masmédií
 

 
Reklama