Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


 

Charakteristika

Fakulta práva je dĺžkou svojej existencie prvou z fakúlt Bratislavskej vysokej školy práva, pričom pôsobí od samotného vzniku vysokej školy. V prvom roku existencie BVŠP (2004/2005) bola zároveň jej jedinou fakultou a s BVŠP splývala v jednom organizačnom celku. Ako samostatná organizačná zložka bola Fakulta práva (ďalej len "fakulta") zriadená v súvislosti s akreditáciou druhého študijného odboru v rámci BVŠP, čo viedlo ku vzniku Fakulty ekonómie a podnikania v júli 2005.

Medzi rozhodujúce ciele fakulty patrí jej poslanie pôsobiť ako štandardná vysoká škola v oblasti právneho poznania, ako aj rozvíjať a rozširovať ponuku ďalších akreditovaných študijných odborov. Prostriedkom napĺňania tohto cieľa je poskytovanie kvalitných študijných programov vysokoškolského štúdia a adekvátna odborná príprava absolventov týchto študijných programov nielen na tradičné právnické povolania, akými sú sudcovia, prokurátori, notári, advokáti, exekútori, či právnické profesie v orgánoch verejnej moci a štátnej správy, ale aj pre ďalšie právne zamerania, ktoré sa právnikom otvárajú v podmienkach života a práce v Európskej únii. Hoci študijné programy smerujú k dosiahnutiu univerzálneho a úplného právnického vzdelania, osobitný dôraz študijných programov je viazaný na špecializáciu v oblasti medzinárodného a európskeho práva. Fakulta tieto študijné programy pripravuje v spolupráci so zahraničnými univerzitami, pričom vo vzdelávacom procese okrem domácich profesorov a odborníkov z praxe pôsobia aj profesori z Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Belgicka, Veľkej Británie a Ruskej federácie.

 
Budova Fakulty práva
Budova Fakulty práva BVŠP
Budova Fakulty práva
 

 
Reklama